UnitCost

โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเมินผลต้นทุนได้รวดเร็ว

ด้วยการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์สำเร็จรูป ได้อย่างรวดเร็ว


รายงานสรุป ประเมินผลชัดเจ้น

ออกรายงานเข้าใจง่าย ช่วยในการ วิเคราะห์และประเมินผล อนาคตได้รวดเร็ว และ แม่นยำมากขึ้น

ออกแบบเพื่อการนำเข้าไฟล์ Excelแสดงผลลัพท์

เข้าใจงาน ชัดเจน ได้จากทุกที่

ประมวลผลตามช่วงเวลา

ออกรายงานประจำปีได้ อย่างรวดเร็ว

รูปแบบสวยงาม

รายงานผลแบบกราฟ และ ข้อมูลแบบตาราง ที่ดูง่ายสะดวกทำงานได้บนมือถือ


สามารถใช้งานได้ทั้ง PC และ มือถือ


Some Screenshots

ที่อยู่

โรงพยาบาลสวนปรุง 131
ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0 53 90 8500
โทรสาร 0 53 90 8595

Develop by Mega-Soft